ABB Consulting LLC

Компанийн вэб хуудас

Stacks Image 8
Эй Би Би Консалтинг ХХК нь 2007 онд байгуулагдсан. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь санхүүгийн зөвлөгөө, программ хангамж, экологийн чиглэлийн зөвлөгөө, төсөл хэрэгжүүлэх зэрэг болно.

Мөн хүнсний тээвэрлэлт, автомашины хорт утааг багасгах, авто замын тоосжилтын асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.